ปฏิทินกิจกรรม
กลับมาอีกครั้งกับการเปิดวงสนทนาบทใหม่ของคนพิพิธภัณฑ์ Museum Infocus : Thursday Talk
กิจกรรม
11 ม.ค. 59 1K
1 ธันวาคม 2558 - 26 พฤษภาคม 2559
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

กลับมาอีกครั้งกับการเปิดวงสนทนาบทใหม่ของคนพิพิทธภัณฑ
Museum Infocus : Thursday Talk

ร่วมฟัง คิด ถาม ในซีรีส์การบรรยาย (กึ่ง) วิชาการบ่น (นอกห้อง) เรียน รวมกลุ่มสนทนาตามประสาคนพิพิธภัณฑ์ พร้อมหัวข้อการสนทนาที่อัพเดตมากกว่าเดิม!

• 7 มกราคม 2559 : ท้องถิ่น ‘in’ Museum 
- ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

• 21มกราคม 2559 : เบื้องหลังปฏิบัติการ (วัตถุ) พิพิธภัณฑ์ 
- คุณดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

• 11 กุมภาพันธ์ 2559 : Translation of artwork into public knowledge. 
- อ.ดร.ประพนธ์ คำจิ่ม คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• 25 กุมภาพันธ์ 2559 : How to start a MUSEUM? 
- คุณหทัยรัตน์ มณเฑียร กรรมการมูลนิธิบ้านฮอลันดา นักพิพิธภัณฑ์และผู้เชี่ยวช
าญด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์

• 10 มีนาคม 2559 : ที่ทางของพิพิธภัณฑ์ในยุคดิจิตัล 
- คุณสฤณี อาชวนันทกุล นักเขียนและนักวิชาการอิสระ

• 24 มีนาคม 2559 : พฤติกรรมผู้ชม สังคม 10 วิ !!! 
- คุณพันธวิศ ลวเรืองโชค นักออกแบบนิทรรศการ ผู้ก่อตั้ง บริษัท อะโพสโทรฟีเอส เดอะ ซิเธซิส เซิร์ฟเวอร์ จำกัด

• 7 เมษายน 2559 : (ต้อง)มีอะไรใน Museum Shop? 
- ดร.ฐิติพร ฌานวังศะ นักออกแบบและนักวิชาการอิสระ ผู้ก่อตั้ง บริษัท พีคฌาน จำกัด

• 21 เมษายน 2559 : หา ‘เรื่อง’ : กระบวนการสร้างเนื้อหาในนิทรรศการ 
- คุณธนาพล อิ๋วสกุล บรรณาธิการนิทรรศการ
สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย

• 12 พฤษภาคม 2559 : มนุษย(ส)ภาพในพิพิธภัณฑ์: ความกระหายใคร่รู้และการบีฑา 
- ผศ.สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 26 พฤษภาคม 2559 : ขุดแล้วไปไหน? : จากงานโบราณคดีสู่สื่อการเร
ียนรู้ชุมชน 
- รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ณ ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม)

 

ผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพิ่มเติมได้ที่ museum.refocused@gmail.com
และ http://sites.google.com/site/museumrefocusedย้อนกลับ