ปฏิทินกิจกรรม
Muse Talk กิจกรรมบรรยายวิชาการ เรื่อง มอญลุ่มน้ำแม่กลอง
กิจกรรม
22 มิ.ย. 59 3K
20 มิถุนายน 2559 - 1 กรกฎาคม 2559
ฟรี
Museum Siam

ผู้เขียน : Administrator

*********เต็ม************

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม Muse Talk บรรยายวิชาการเดือนกรกฎาคม 2559  หัวข้อ มอญลุ่มน้ำแม่กลอง วิทยากร รศ.สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ หมวดวิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมฟังประสบการณ์สองฟากฝั่งแม่น้ำแม่กลองนับแต่บ้านโป่ง - โพธาราม จังหวัดราชบุรีมีชุมชนมอญกระจุกตัวอยู่หนาแน่น ซึ่งชาวมอญเหล่านี้ต่างอพยพเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันชาวไทย-รามัญบริเวณนี้ยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ เรียนรู้เพื่อศึกษาวัฒนรธรรมไปพร้อมๆ กัน

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงาน มิวเซียมสยาม

สำรองที่นั่งและสอบถาม โทร 02-225-2777 ต่อ 101 หรือ wanvisa@ndmi.or.th

 ย้อนกลับ