Museum Forum 2016
Museum Forum 2016 Museum without Walls
Museum Forum 2016
13 มิ.ย. 59 11K

ผู้เขียน : Administrator

Museum Forum 2016
Museum without Walls

 

หลักการและคำถาม

หลายสิบปีที่ผ่านมาสังคมไทยมีพลวัตอย่างสูงตามบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง โลกาภิวัตน์ฯลฯ ความเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วนของสังคม ขับให้พิพิธภัณฑ์ในฐานะองค์กรทางสังคมต้องปรับบทบาทจากอดีตที่ทำหน้าที่เป็นที่เก็บรักษามรดกของชาติ มามีบทบาทเป็นแหล่งเรียนรู้ รองรับพันธกิจด้านการให้การศึกษากับสังคมมากขึ้น พิพิธภัณฑ์จึงปรับตัวในหลายๆด้าน ทั้งด้านการให้บริการ การให้การศึกษา การตลาด การให้บริการความรู้ออนไลน์ ฯลฯ กล่าวได้ว่าพิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบันได้ขยายขอบข่ายการแสวงหาและการให้บริการความรู้จากที่มีวัตถุเป็นศูนย์กลางขยับมาให้ความสนใจกับผู้คนมากขึ้น

 

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการพัฒนาและสั่งสมองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับพิพิธภัณฑ์เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่พิพิธภัณฑ์กำลังเผชิญอยู่ น่าจะนำมาสู่การทบทวน การเรียนรู้ที่จะปรับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ให้มีความทันสมัยพร้อมก้าวไปกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีบทบาทกับภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมากขึ้น

 

การประชุมวิชาการในครั้งนี้ อาศัยแรงบันดาลใจจากคำที่เกิดขึ้นในต้นศตวรรษที่ 20 โดย André Malraux โดยที่ Museum Without Walls นั้นแม้ว่าจุดเริ่มต้นจะเกิดขึ้นในแวดวงศิลปะและพิพิธภัณฑ์ศิลปะในตอนต้นศตวรรษที่ 20 หากเราก็เห็นว่าคำสำคัญ จากนักคิดคนนี้ยังคงกระตุ้นให้เกิดการจินตนาการได้อย่างกว้างขวางว่า wall ของพิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบันจะหมายถึงอะไรได้บ้าง wall อาจจะไม่ใช่แค่ผนัง รั้ว กำแพง ห้องจัดแสดงหรือพิพิธภัณฑ์ อาจจะเป็นความคิดของมืออาชีพเอง อาจจะเป็นวิธีการทำงาน หรือ ฯลฯ และเราจะขยับตัวออกจากกำแพงต่างๆที่ตีกรอบล้อมรอบเราออกไปอย่างไรได้บ้าง และหากมองว่าหัวใจของการมีอยู่ของพิพิธภัณฑ์ในยุคปัจจุบันคือผู้คน พิพิธภัณฑ์จะสร้างสะพานจากวิชาชีพด้านพิพิธภัณฑ์และก้าวออกไปสัมพันธ์กับผู้คนและสังคมอย่างไรได้บ้าง นี่คือแนวคำถามหลักของงานประชุมวิชาการในครั้งนี้

 

Rational

In the past decades, the dynamic in Thai society is increasing due to the changes of economic, political, and global conditions. The changes of various elements in Thai society drove museums as a social organization to reform their role from conserving national heritage into becoming learning center to provide education to the society. Museums adjust themselves in many dimensions including their service, education method, marketing, online service, and so on. Museums in present context have expanded their knowledge and service from object-oriented toward the more people-oriented museum.

 

National Discovery Museum Institute (NDMI) as the organization that aims to develop and accumulate knowledge about museums asserts that the changes that are challenging every  museum lead everyone to re-examine how museums can redefine their roles to become more up-to-date and move forward along with and participating in every aspects of the whole society, which is also changing. 

 

This conference is inspired by the phrase "museum without walls" coined by André  Malraux in the early twentieth century. At its beginning this phrase was confined within artistic circle and art museum contexts in the early twentieth century. However, NDMI found that this phrase still motivates inspiration extensively by raising the question in what sense the wall of museum nowadays means. The wall is perhaps not only the actual material wall of museum exhibition, but the wall can also include museum practitioners' ideas, methods, and so on. How can we move from such blockage walls that confine us? Should people-oriented principal become crucial, how can museums engage themselves with people and society? These are the main questions of this academic conference.

 

รูปแบบการจัดงาน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นความท้าทายล่าสุดของสังคมไทย ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้างความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมากขึ้นภายใต้กรอบของประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) สพร.เห็นความจำเป็นที่จะขยับตัวออกนอกกำแพงแห่งความเคยชิน ควรที่วงพิพิธภัณฑ์ไทยจะเรียนรู้มุมมอง บทเรียน ปฏิบัติการ นโยบายและวิสัยทัศน์จากพิพิธภัณฑ์ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเรียนรู้และทบทวนตัวเอง การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้จึงได้เชิญวิทยากรจากประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ สปป.ลาว เวียดนาม และอินโดนีเซียมานำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวงพิพิธภัณฑ์ไทย ในประเด็น Museum Without Walls

 

Format of the Conference

The ASEAN Community is a current challenge to Thailand. It also provides better opportunity for people to learn and connect to one another under the frame of ASEAN Social and Cultural Community (ASCC). NDMI holds firmly that in order to break through the taken-for-granted "wall" museums in Thailand better learn experiences, practices, policies, and visions from museums in neighboring countries. In this manner, museums in Thailand can both learn and reflect themselves. To meet such objectives, NDMI invites keynote speakers from Singapore, the Philippines, Laos PDR, Vietnam, and Indonesia to present and exchange experiences with museums in Thailand on the theme of "Museum Without Walls."

 

กิจกรรม

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตอยู่ได้ก็ด้วยคนทำพิพิธภัณฑ์และผู้ชมพิพิธภัณฑ์ หากวัฒนธรรมการชมพิพิธภัณฑ์ถูกปลูกฝังไปในคนรุ่นใหม่ ชีวิตของพิพิธภัณฑ์ก็จะยืนยาวและต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯจึงได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพยนตร์สั้นขึ้นในหัวข้อ Museum Without Walls ด้วยหวังว่าคนรุ่นใหม่จะได้ใช้จินตนาการ ตีความ สืบค้น ลงพื้นที่ สร้างความสัมพันธ์ และถ่ายทอดประเด็นดังกล่าวออกมาอย่างเข้าใจ ภาพยนตร์สั้นที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำมาฉายในการประชุมเพื่อเป็นสื่อในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ต่อไป

 

สถาบันฯ มุ่งหวังว่าการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จะได้เปิดให้เห็นมุมมองและมิติของการทำงานพิพิธภัณฑ์ในภูมิภาค เป็นการกระตุ้นให้เกิดการศึกษาด้านพิพิธภัณฑวิทยาอย่างกว้างขวาง และสั่งสมความรู้ใหม่ ๆ ให้กับการทำงานพิพิธภัณฑ์ในอนาคต รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ศึกษาที่เข้มแข็งที่อาจจะนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นในภูมิภาคต่อไป

 

Additional Activity

Museum lives on practitioners and audiences. If the culture of museum attending is to be implanted in the new generation, museum's life will definitely prolong and continue. Given that, NDMI will organize a short film contest on the theme of Museum Without Walls. This is because we hope that the young generation will use imaginations to interpret, investigate, access the field, establish rapport, and represent the theme into films with profound understanding. The selected short films will be screened at the conference as a media for further discussion.

 

NDMI hopes that this conference will provide new perspectives and dimensions of museum works in Southeast Asian region. The conference aims to motivate an expansion of museum studies as well as to accumulate new knowledge for the future of museum works. Furthermore, the conference will establish museum studies networks, which will lead to regional participation of museum practitioners and audiences.

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อหาแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับการทำงานพิพิธภัณฑ์ไทยในอนาคต

2. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านพิพิธภัณฑ์ระหว่างนักวิชาการและนักปฏิบัติการ

   จากหลากสาขาทั้งในและต่างประเทศ

3. เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ

 

Purpose

1. Explore new ideas for the future of museology field in Thailand

2. Expand opportunities to share knowledge and experiences between museum managers

    and scholarsfrom various backgrounds both nationally and internationally

3. Establish national and international networks of the museology field

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้เครือข่ายสถาบันวิชาการและนักวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์

2. ได้รับแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลายและท้าทาย

 

Expected outcomes

1. Establish networks between museum managers and scholars in related fields

2. Develop new ideas on diverse and challenging methods for museum management

 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ประกอบด้วย

1. นักวิชาการ (ด้านพิพิธภัณฑวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โบราณคดี สถาปัตยกรรม วัฒนธรรมศึกษา 

     การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม มรดกวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ฯลฯ) จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

     ทั้งในและต่างประเทศ

2. บุคลากรในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ

3. นักศึกษาและผู้ที่สนใจพิพิธภัณฑ์ทั่วไป

 

Targeted groups: 200 persons

1. Scholars in related research institutes at home and abroad from the fields of, for instance,

    museology, sociology, archaeology, anthropology, architecture, culture studies, cultural

    heritage, and history

2. Thai and international people who work in the museum-related field

3. The general public and students who are interested in museum

 

วันและเวลา 2-3 สิงหาคม 2559

 

Date    August 2 nd -3 rd , 2016

 

สถานที่ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1

ดูรายละเอียดการเดินทางได้ทาง http://www.bacc.or.th/content/location-map.html

 

Venue        Auditorium Room  5th Floor, Bangkok Art and Culture Centre-BACC,

                  Rama I Rd., Bangkok.

 

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

 

The Organizers                     

            Academic Division, National Discovery Museum Institute, Thailand

            4 Samamchai Rd. Phra Nakorn, Bangkok Thailand 10400

 

หน่วยงานเจ้าภาพร่วม

1. หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2. ศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สปาฟา)

3. คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

5. Documentary Club

 

Co-hosts

1. Thailand Research Fund (TRF)

2. Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Archaeology and

    Fine Arts (SEAMEO SPAFA), Bangkok, Thailand

3. Bangkok Art and Culture Centre

4. Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University

5. Documentary Club

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เปิดลงทะเบียน 20 มิถุนายน 2559 ทางหน้าเว็บไซต์ www.museumsiam.org

 

Please register the forum Museum Without Walls since July 5th, 2016

                After you register online program, you will receive online ticket via your e-mail.

                And show your ticket when you register on the event day.

                Thank you for your co-operation.

 

Forum Agenda
Museum Without Walls
-Tentative Program-

 

2nd August 2016

 

10.00-10.20   Participant Registration

 

10.20-10.45   Opening Remarks
 

10.45-12.15   Without Walls Keynote Speaker
                      Prof. Dr. Apinan Poshyananda
                      Permanent Secretary, The Ministry of Culture, Thailand.

Without Walls Keynote Speaker
Dr. M.R. Rujaya Abhakorn
Centre Director, Southeast Asian Ministers of Education
Organization Regional Centre for Archaeology and Fine Arts
(SEAMEO SPAFA), Bangkok, Thailand

 

12.15-13.00    Luncheon

 

13.00-14.30   Cultural Heritage at Your Fingerprints in The Mobile-first World
                      Ksenia Duxfield-Karyakina
                      Public Policy Strategy & Operations
                      Google Cultural Institute

 

14.30-16.00   Using Intangible Cultural Heritage to Move Beyond the Museum
                      Tara Gujadhur
                      Co-Director, Traditional Arts and Ethnology Centre, Laos PDR

 

16.00-16.30   Afternoon Break

 

16.30-18.00   Museum Program for The Alzheimer's: Pilot Project in National

                      Museum of Indonesia
                      Andriyati Rahayu
                      Lecturer, Faculty of Humanity, Universitas Indonesia

18.00-19.00   Potential contribution of Museums without Walls in implementing

                      the UNESCO Recommendations on Museums
                      Duong Bich Hanh
                      Chief of Culture Unit at UNESCO Bangkok Office

  

3rd August 2016

 

10.00-10.30   Registration & Coffee Time

 

10.30-12.00   Singapore’s Little Treasure Project
                      Asmah Alias
                      Senior Assistant Director, Education and Community Outreach,

                      National Heritage Board, Singapore

 

12.00-01.00   Luncheon

 

13.00-14.30   Community Involvement in Making Museum Exhibitions:
                      A Case Study of Thanh Toan Museum
                      Nguyen Duc Tang
                      National Program Officer in Culture Ha Noi Office, UNESCO

14.30-16.00   70 Years after Malraux's Museums Without Walls:
                      Its Inspiration and Resonance to Museum Practice in The Philippines
                      Dr. Ana Maria Theresa P.Labrador
                      Assistant Director, National Museum of the Philippines

 

16.00-16.30   Afternoon Break

 

16.30-19.00   Without Walls Short Film Contest
                      Release Selected Short Films, Award Announcement & Committee’s Talk
                      Dr. Pasakorn Intoo-Marn, Lecturer, Faculty of Social Sciences and Humanities,

                      Mahidol University
                      Thida Plitpholkarnpim, Founder, Documentary Club
                      Asst. Prof.Suddan Wisudthiluck, Lecturer,

                      Faculty of Sociology and Anthropology, Thammasat University

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

อีเมล: withoutwalls2016@gmail.com

โทรศัพท์ 02 225 2777 ext.407 (ลลิตา), 419 (ชนน์ชนก), 420 (ดวงพร)

 

For more detail please contact:

e-mail: withoutwalls2016@gmail.com

02 225 2777 ext.407 (Lalita), 419 (Chonchanok),  420 (Duangporn)

 

 

 

 

Flag Counterแกลเลอรี่


ย้อนกลับ