Museum Academy 2016
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2016
Museum Academy 2016
13 มิ.ย. 59 6K

ผู้เขียน : Administrator

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2016

รายชื่อผู้ร่วมหลักสูตร Museum Academy

 

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามรายชื่อด้านล่างลงทะเบียน http://goo.gl/forms/RqQgu2Vh6yzqtr5G2

ภายในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 ภายในเวลา 12.00 น.

 

 

I

รื้อ สร้าง งานพิพิธภัณฑ์: การวางแผนพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่

(Introduction to ‘new museology’ & museum planning)

 

MA0101 ชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

MA0102 ธานี ขินชูศักดิ์

MA0103 นุชนาฎ แม้นทิม

MA0104 วลัยรุจี วิเชียรทวี

MA0105 ณัฐวีร์ บุญญศิริ

MA0106 สุธาทิพย์ กาวิเนตร

MA0107 ชนัตถ์ วัฒนา

MA0108 ศนิษา เศรษฐกำเนิด

MA0109 จรรยาภรณ์ ไมตรีจิตต์

MA0110 อารยา อัมระปาล

MA0111 นุชชิรา สมุทรประภูต

MA0112 สุรีย์ ขวัญบัว

MA0113 สุรเชษฎ์ ถาวรขจรศิริ

MA0114 ชยานนท์ โสวัณณะ

MA0115 ศิริมาลย์ วัฒนา

MA0116 กษิดิ์เดช มาลีหอม

MA0117 สักก์สีห์ พลสันติกุล

MA0118 ปิยลดา ทวีปรังษีพร

MA0119 จักรกริช ฉิมนอก

MA0120 นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์

 

สำรอง

MA0121 อัฐพงษ์ บุญสร้าง

MA0122 กานต์ภพ ภิญโญ

 

 

 

II

งานการศึกษาสำหรับพิพิธภัณฑ์ในศตวรรษที่ 21

(Museum Education)

 

MA0201 บุรินทร์ สิงห์โตอาจ

MA0202 ปทุมมา บำเพ็ญทาน

MA0203 สุรพล บุญลือ

MA0204 วาสนา ศรีปรัชญาอนันต์

MA0205 อุรฉัตร อุมาร์

MA0206 สุริยา สิงเห

MA0207 วิภาดา ศุภรัฐปรีชา

MA0208 อัญญารัตน์ ธราวรรณ

MA0209 พิยดา ทองประเสริฐ

MA0210 เมธาวี กิตติอาภรณ์พล

MA0211 พงศ์ภัค งามเลิศ

MA0212 แสงทิวา นราพิชญ์

MA0213 อานุภาพ สกุลงาม

MA0214 ปุญญิศา ศรีเสน่ห์

MA0215 พิมพ์อร นทกุล

MA0216 นันทมนต์ กู้ตลาด

MA0217 ศุภกร หงษ์ทอง

MA0218 นิชนันท์ กลางวิชัย

MA0219 วรฉัตร วาทะพุกกณะ

MA0220 พจวรรณ พันธ์จินดา

 

สำรอง

MA0221 ชัญญาภัค ทองจันทร์เทพ

MA0222 จุฬาลักษณ์ คำแก้ว

 

 

 

III

ปฏิบัติการ ‘สวย’ ด้วย ‘แสง’ (Lighting Design for Exhibition)

 

MA0301 ประภัสสร พานชาตรี

MA0302 อมรฉัฐ เสริมชีพ

MA0303 ธนพร ชัยวุฒิศักดิ์

MA0304 ภัทรีพันธุ์ พันธุ

MA0305 ตฤณ พูลทรัพย์

MA0306 สุดาทิพย์ พิพัฒน์ฐากร

MA0307 บดี บุดดา

MA0308 ภานุวัฒน์ ฤกษโสภี

MA0309 นงนภัส จำนง

MA0310 รินรดา ณ เชียงใหม่

MA0311 ศิว์วิช หงษ์จินดาเกศ

MA0312 วิทยา จันมา

MA0313 ชิดชนก ถิ่นทิพย์

MA0314 รักษิณา ประมวลกูล

MA0315 นภัทร พิลึกนา

MA0316 ชนิสา ทองเย็น

MA0317 อังศดา โสภณานนท์

MA0318 วริษฐา ไกรวีร์

MA0319 อนิรุทธ รุ่งแจ้ง

MA0320 วรรณวิษา วรวาท

 

สำรอง

MA0321 มานิตา สุวรรณวงศ์พร

MA0322 อารยา วิริยะชัยพร

 

 

 

IV

"‘เขียน’ อย่างไรในนิทรรศการ?

(How to write an exhibition ‘TEXT’?)"

 

MA0401 สุภัทรา บุญปัญญโรจน์

MA0402 ภัทรพงศ์ ชูเศษ

MA0403 สุพัดชา ถนอมสัตย์

MA0404 เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ

MA0405 นำพงศ์ ฉิมสุข

MA0406 ปภัสสร ครั่งกระโทก

MA0407 อริศรา เจษฎาพงศ์ภักดี

MA0408 ภานุพันธ์ วีรภูษิต

MA0409 ภัทรอนงค์ สิรีพิพัฒน์

MA0410 ธัญญธร ใจหนัก

MA0411 กันต์กนิษฐ์ มิตรภักดี

MA0412 สุพรรณี สงวนพงษ์

MA0413 สรวุฒิ ดวงตา

MA0414 ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์

MA0415 สุชัญญา ทวีวัน

MA0416 วรลักษณ์ เชื้อบุญมี

MA0417 ประภาพรรณ นาคทอง

MA0418 วิชุดา เครือหิรัญ

MA0419 อมรรัตน์ วิโรจน์พันธุ์

MA0420 กริชเทพ ศรศิลป์

 

สำรอง

MA0421 ธิพาภรณ์ วงษ์สวรรค์

MA0422 รออีด๊ะห์ หะสาเมาะ

 

Flag Counter

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ