สื่อการเรียนรู้
สมุดกิจกรรม หรือใบงาน
สื่อการเรียนรู้
21 ก.ย. 58 2K

ผู้เขียน : Administrator

สมุดกิจกรรม หรือใบงาน


 

เป็นสื่อเสริมให้การเรียนรู้ของเด็กใน พิพิธภัณฑ์ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด กระบวนการเรียนรู้ และเหมาะสมกับ ความสามารถในเรียนรู้แต่ละช่วงวัย 

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ