สะพานมัฆวานรังสรรค์ : ถนนราชดำเนินนอก
คลังภาพเก่า
18 ม.ค. 63 2K

ผู้เขียน : Administrator

สะพานมัฆวานรังสรรค์ บนถนนราชดำเนินนอก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๔๓ เพื่อเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังดุสิต ตัวสะพานมีโครงสร้างเป็นเหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก ราวสะพานเป็นสำริดหล่อลวดลายสวยงาม มีดวงตรารูปช้างเอราวัณที่กึ่งกลางสะพาน และเชิงสะพานมีเสาหินอ่อนแกะสลัก ประดับด้วยสำริดหล่อ เป็นลวดลายวิจิตรงดงามตามแบบฉบับของศิลปะยุโรป

เอกสารอ้างอิง : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. (2552). 225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ