สะพานผ่านพิภพลีลา : ถนนราชดำเนินกลาง
คลังภาพเก่า
18 ม.ค. 63 2K

ผู้เขียน : Administrator

สะพานผ่านพิภพลีลา สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพื่อเชื่อมถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลาง ลักษณะราวลูกกรงสะพานเป็นเหล็กดัดมีลวดลายงดงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗

เอกสารอ้างอิง : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. (2552). 225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ