อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย : ถนนราชดำเนินกลาง
คลังภาพเก่า
18 ม.ค. 63 2K

ผู้เขียน : Administrator

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สร้างขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เป็นสถานที่ที่มักมีการเรียกร้องสิทธิและการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนและกลุ่มสังคมต่างๆ อยู่เสมอ โดยเฉพาะเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตย โดยนักศึกษาและประชาชน เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและการบริหารการปกครองของไทย

 

เอกสารอ้างอิง : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. (2552). 225 ปี กรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ: อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ