สนามหลวง : ถนนราชดำเนินใน
คลังภาพเก่า
18 ม.ค. 63 2K

ผู้เขียน : Administrator

สนามหลวงมีมาแต่แรกสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๑ อยู่ระหว่างพระบรมมหาราชวัง (วังหลวง) กับพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) เป็นบริเวณที่โล่ง จัดให้มีขึ้นอย่างสนามหน้าจักรวรรดิของพระนครศรีอยุธยา ใช้เป็นที่สร้างพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง และเป็นแหล่งชุมนุมหาเสียงทางการเมือง

 

ตั้งแต่ยุค ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และท้ายที่สุดยังเป็นศูนย์กลางความรุนแรงทางการเมือง เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

 

เอกสารอ้างอิง : สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2548). กรุงเทพฯ มาจากไหน?. กรุงเทพฯ: มติชน.

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ