ยักษ์วัดโพธิ์
คลังภาพเก่า
09 ม.ค. 59 1K

ผู้เขียน : Administrator

ยักษ์วัดโพธิ์ เป็นยักษ์ทวารบาลประจำซุ้มประตูทางเข้าออกบริเวณหอพระไตรปิฎกเป็นยักษ์ที่พบเห็นได้ที่ซุ้มประตูกำแพงวัดโพธิ์ เฉพาะยักษ์วัดโพธิ์ตนเล็กๆ ที่เห็นอยู่นี้เท่านั้นที่อยู่ในกรอบมีบานประตูทำเป็นช่องใสพอมองเห็นได้อยู่ ณ ซุ้มประตูนี้เท่านั้น

ที่มาภาพ : ศานติ ภักดีคำและนวรัตน์ ภักดีคำ. สิริมงคลวัดโพธิ์. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2549.

ที่มาข้อมูล : http://www.touronthai.com/
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ