สมเด็จพระนางเจ้้าอินทรศักดิศจีพระราชวรชายา ในฉลองพระองค์ชุดเสือป่า
คลังภาพเก่า
27 ต.ค. 58 1K

ผู้เขียน : Administrator

สมเด็จพระนางเจ้้าอินทรศักดิศจี พระราชวรชายา  ได้รับพระราชทานยศนายกองเอกเสือป่าม้าหลวง

จากหนังสือ จามจุรี ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
แกลเลอรี่


ย้อนกลับ