พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
คลังภาพเก่า
16 พ.ย. 60 2K

ผู้เขียน : Administrator

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

การพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัตนโกสินทร์เป็นโบราณราชประเพณีที่มีแบบแผนธรรมเนียมมาแต่ครั้ง สมัยอยุธยาตอนปลาย มีความสำคัญทัดเทียมกับ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ต่อมาแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดปลีกย่อยอยู่บ้างตามยุคสมัยและสภาวะของสังคม พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ทรงได้รับการเทิดทูนเสมอด้วยสมมติเทพ ตามคติพราหมณ์ เมื่อเสด็จพระราชสมภพ ถือเป็นเทพอวตาร เทวดาจุติมาบนโลกมนุษย์ เมื่อเสด็จสวรรคต จึงถือเป็นการเสด็จกลับสู่สวรรค์ พระราชพิธีเกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพ จึงถือเป็นพระราชพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างสูงสุด เพื่อเป็นการส่ง ดวงพระวิญญาณกลับสู่สรวงสวรรค์อันเป็นที่สถิตของเทพยดาทั้งหลาย มีการประกอบพระราชพิธีอย่างยิ่งใหญ่ เริ่มตั้งแต่การสรงน้ำพระบรมศพ การอัญเชิญพระบรมศพ ประดิษฐานในพระบรมโกศ การบำเพ็ญพระราชกุศล การอัญเชิญพระบรมศพจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศ มณฑล พิธีท้องสนามหลวง การถวายพระเพลิงพระบรมศพ การอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารกลับสู่พระบรมมหาราชวัง เหล่านี้มีแบบแผนธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดมาแต่โบราณราชประเพณี

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1109354

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ