ย้อนกลับ

 

คลินิกพิพิธภัณฑ์ (Museum Clinic)

การพัฒนาศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ไทยและสนับสนุนการบริการความรู้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ยกระดับแหล่งเรียนรู้เทียบเท่ากับสากล  คือ หนึ่งในพันธกิจของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(มิวเซียมสยาม) ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นที่มาของการจัด คลินิกพิพิธภัณฑ์ (Museum Clinic) เพื่อเปิดช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์และออนไลน์ให้กับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือต้องการปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานด้านพิพิธภัณฑ์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คลินิกพิพิธภัณฑ์ พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ เป็นที่ปรึกษา และเป็นตัวกลางระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ และวิธีจัดการอย่างเหมาะสม บนพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ 9 ด้าน

      1.ด้านการวางแผนพิพิธภัณฑ์
      2.การบริหารจัดการ
      3.การจัดการวัตถุจัดแสดง
      4.การอนุรักษ์
      5.การจัดแสดงนิทรรศการ
      6.การจัดโปรแกรมการเรียนรู้
      7.การบริการผู้เข้าชม
      8.การตลาด
      9.การบริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์

เวลาเปิดบริการ

คลินิกพิพิธภัณฑ์ 
วันจันทร์ – ศุกร์  เวลา 9.30 – 16.30 น.

โทร. 02 225 2777 ต่อ 421

Email: tanawut@ndmi.or.th