ที่มา
แนวคิด วิสัยทัศน์
นายราเมศ พรหมเย็น
ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้แห่งชาติ

หน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมี บทบาทหน้าที่ในการนำเสนอประวัติศาสตร์สังคมไทย โดยถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต คติความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านนวัตกรรมใหม่เพื่อการเรียนรู้ อย่างรื่นรมย์ นโยบายหลักของเรา คือ มุ่งเน้น การเผยแพร่ปรัชญา แนวคิด และองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่สังคมไทย เพื่อ ส่งเสริม ให้สังคมไทย เป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการมุ่งมั่น ขยายพื้นที่พิพิธภัณฑ์ การเรียนรู้ บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นย่าน พิพิธภัณฑ์ และทัดเทียมนานาอารย ประเทศ โดยการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือและ พัฒนาเครือข่าย พิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนา ให้พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีมาตรฐาน มีคุณภาพ และก่อให้เกิดการ เรียนรู้อย่างรื่นรมย์

“สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต”