Museum Academy 2017
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017
Museum Academy 2017
10 เม.ย. 60 4K

ผู้เขียน : Administrator

 

ผู้ผ่านการคัดเลือก Museum Academy 2017 ทุกคอร์สการอบรม
กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน https://goo.gl/forms/EBGf2TbKMMnWaaUQ2
ภายในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

 

คอร์สอบรม "สื่อในพิพิธภัณฑ์ทำอย่างไรให้สนุก?"

(Creative Trail in museum)

วิทยากร : โอ๊ต-พัฒนพงศ์ มณเฑียร

วันที่ 27-29 เมษายน 2560

 

MA101 นางสาวเกศินี จิรวณิชชากร

MA102 นางสาวจิราวรรณ ศิริวานิชกุล

MA103 นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์

MA104 นางชุติมา วรมนตรี

MA105 นายชัยชาญ ปรางค์ประทานพร

MA106 นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า

MA107 ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชลธิชา ราศี

MA108 นายธนาพล อิ๋วสกุล

MA109 นายนำพงศ์ ฉิมสุข

MA110 นายปกิต วิเศษปัดสา

MA111 นางสาวประภัสสร กิติศรีวรพันธุ์

MA112 นางพลอยพรรณ จิตราช

MA113 นางสาวพรรณฑิรา สุวรรณสถิต

MA114 นางสาวภัคจิรา ชาติปัญญาวุฒิ

MA115 นายภาณุพันธุ์ สุวัฒนนนท์

MA116 นางสาวภัทรา โพธิเวชกุล

MA117 นางสาวเหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ

MA118 นางสาวศันสนีย์ ท้วมเทียบ

MA119 นางสาวมยุรี ศรีสุริยพงศ์

MA120 นายมงคล ส่งเสริมเจริญโชติ

MA121 นางสาวเมธาวี กิตติอาภรณ์พล

MA122 นางสาววัชชิรา บูรณสิงห์

MA123 นายอภิชาต จันทนิสร์

MA124 นางอำไพพรรณ คงสินธุ์

MA125 นายอานุภาพ สกุลงาม

 

คอร์สอบรม "การจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในพิพิธภัณฑ์"

(Civic space and Museum Supporting Facilities)

วิทยากร : ผศ.ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์ / อาจารย์ ชนิดา ล้ำทวีไพศาล

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2560

 

MA201 นางสาวNalinnath Deesawadi

MA202 นายธีรเทพ ชนไมตรี

MA203 นางสาวภัทรมาส ศรีวิสุทธิกุล

MA204 นายกุลวัฒน์ กาญจนสุนทรี

MA205 นายภูริ หงศ์ทอง

MA206 นายบำรุง สังข์สว่าง

MA207 นางสาววิภาดา ศุภรัฐปรีชา

MA208 นาย ม.ล.ปวัตนสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

MA209 นายครองศักดิ์ จุฬามรกต

MA210 นางสาวOrasa Taesumrith

MA211 นางสาวหรรษา คำล้วน

MA212 นายยิ่งพร มงคลสินธุ์

MA213 นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิง

MA214 นางสาวพฎา พุทธสมัย

MA215 นายเพิ่มพันธ์ นนตะศรี

MA216 ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ อรมุต

MA217 นายพรชัย จิตติวสุรัตน์

MA218 นางสาวฐปณี รัตนถาวร

MA219 นายฐาปกรณ์ ทองคำนุช

MA220 นายชนกนันท์ ปิ่นตบแต่ง

MA221 นายปริญญ์ กองสมบัติ

MA222 นางปนัดดา เพิ่มประโยชน์

MA223 นายยุทธภูมิ มั่นตรง

MA224 นางสาวโอปอร์ ชัยสง่าพงษ์

MA225 นายภัทร สุวัณณาคาร

 

คอร์สอบรม "ภาษาจากของสะสม: การสื่อสารในงานภัณฑารักษ์"

(Language of Collections: Mediation in Curatorial Practice)

วิทยากร : วิภาช ภูริชานนท์ และกิตติมา จารีประสิทธิ์

18-20 พฤษภาคม 2560

 

MA301 นายนิราวุฒิ สกุลแก้ว

MA302 นางให้แสง ชวนะลิขิกร กรรณโม

MA303 นางสาวปุณณดา สายยศ

MA304 นางสาวพิชามญชุ์ อาจคะนอง

MA305 นาย Kawin Kovitariyavong

MA306 นายพยัญชนะ ชลศรานนท์

MA307 นางสาวรัชฎากรณ์ กล้าเกิด

MA308 นางสาวธวัลพร วรศิวะ

MA309 นางสาวภาณุศรี สีหบุตร

MA310 นางสาวอลิสา ฉุนเชื้อ

MA311 นางสาวชุติณัฐ ช่วยชีพ

MA312 นางเบญจวรรณ พลประเสริฐ

MA313 นางสาวธัญญธร ใจหนัก

MA314 นางสาวนันทพร พุ่มมณี

MA315 นางสาวอุรฉัตร อุมาร์

MA316 นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

MA317 นายทวารัตน์ หงษ์นคร

MA318 นางสาวชุติมา ภูลวรรณ

MA319 นางสาวจันทรัสม์ โพธิ์สมบัติ

MA320 นางสาวพจวรรณ พันธ์จินดา

MA321 นางสาวอุษา แย้มบุบผา

MA322 นางอัจฉรา ทองรอด

MA323 นางสาวธูปทอง เลี่ยมสุวรรณ

 

คอร์สอบรม "ปฏิบัติการ ‘สวย’ ด้วย ‘แสง’"

(Lighting Design for Exhibition)

วิทยากร : ฐะนียา ยุกตะทัต FOS Lighting Design Studio

25-27 พฤษภาคม 2560

 

MA401 นายวรวิทย์ ชินเจริญกิจ

MA402 นางสาวภัทรา พลบำรุง

MA403 นางสาวฐิติรัตน์ วิสุทธ์โรจนกุล

MA404 นางสาวกมลลักษณ์ นิ่มกิตติกุล

MA405 นายชนจักษุ์ บัตรประโคน

MA406 นายประทุม สุทธิปริญญานนท์

MA407 นายธรรศ วัฒนาเมธี

MA408 นายวีรชัย ชื่นจันทน์แดง

MA409 นางสาวพิชญา นิธิภัทรารัตน์

MA410 นายนพพร รอยศิริกุล

MA411 นายสิริโรจน์ ไสชัยยา

MA412 นายนครินทร์ น้ำใจดี

MA413 นางสาวสุชาตา โรจนาบุตร

MA414 นายสุรเวช สุธีธร

MA415 นายเดชาภิวัชร์ นพมิตร

MA416 นายสุดแดน วิสุทธิลักษณ์

MA417 นางสาวปัณณธร เอี่ยวศิวิกูล

MA418 นางสาวบงกชกร ช่วงเหมาะ

MA419 นางสาวจิตตานันท์ ศิริเสรีวรรณ

MA420 นายบอย โพธิ์เงิน

MA421 นายพีระพงษ์ เตชะทัตตานนท์

MA422 นายอนุภาส รัตนถาวร

แกลเลอรี่
แท็ก :


ย้อนกลับ