Museum Forum 2021
ประกาศการพิจารณาบทคัดย่อ
Museum Forum 2021
10 มิ.ย. 64 689

ผู้เขียน : Administrator

บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาให้เข้าร่วมในการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์และผู้สูงวัย

 

1. “เรื่องเล่าย้อนวัย” การถ่ายทอดอุดมการณ์และประสบการณ์ทำงานช่วงทศวรรษแรก (พ.ศ. 2509 – 2519) ของอดีตพนักงาน ธ.ก.ส.
นำพงศ์ ฉิมสุข สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

2. กลยุทธ์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในแหล่งอุทยานธรณีโคราช กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินช้างดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์
นิรวิทธ์ เพียราษฎร์ และ ลาวัลย์ ตอสกุล สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

3. สอ...วอ...นอกบ้าน
พิชญ์สินี ป้องภัย และ วิรัญญญา พุ่มระย้า

 

4. ผลัดกันก้าว ชวนกันเดิน สองวัยเผชิญพลิกฟื้นพิพิธภัณฑ์
ถนอม คงยิ้มละมัย, เนตรนภา รุ่นรวย, ปราง ปิงเมืองเหล็ก, และสุมิตรา สุรรัตน์เดชา

 

5. “ล่าแสงเหนือ” : กุศโลบายผ่องถ่ายการสืบทอดพิพิธภัณฑ์โนราเตินวินวาด
เธียรชัย อิศรเดช

 

6. การจัดนิทรรศการเพื่อบูรณาการความต่างและสร้างความสุขให้กับสังคมในยุคโรคระบาด
สิรินทร์ ย้วนใยดี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก กรมศิลปากร

 

7. พิพิธภัณฑ์กับการฟื้นฟูมรดก โดยการมีส่วนร่วมของผู้สูงวัย
เบญจวรรณ พลประเสริฐ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

 

กำหนดการสำคัญ

15 กรกฎาคม 2564          ส่งบทคัดย่อฉบับสมบูรณ์

 

1 สิงหาคม 2564              ส่งไฟล์สำหรับนำเสนอ

 

10-11 สิงหาคม 2564        ประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

12 สิงหาคม 2564             ประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ออนไลน์

 

ฝ่ายพัฒนาองค์ความรู้พิพิธภัณฑ์
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.)
www.museumsiam.org/museumforum2021
อีเมล farsightedmuseum@gmail.com โทร 02 225 2777 ต่อ 431,432

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ