Museum Academy 2023
Museum Academy 2023 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
Museum Academy 2023
29 มิ.ย. 66 2K
มิวเซียมสยาม

ผู้เขียน : Administrator

Museum Academy
ขอต้อนรับผู้มีรายชื่อเข้าร่วมชั้นเรียนของปี 2023

หลักสูตรสร้างเรื่องเล่าในงานพิพิธภัณฑ์
Storytelling in Museums
6-8 กรกฎาคม 2566

ผู้ร่วมชั้นเรียน
1 เกวลี วรุตม์โกเมน Klowerº
2 เจิดจ้า รุจิรัตน์ นักวิชาการอิสระ
3 กฤติรดา บวรปุญโญทัย ศูนย์สารนิเทศศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 กาญจนา ศรีสุข สวนสัตว์อุบลราชธานี องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
5 จารุวัฒน์ นนทชัย สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 จิดาภา ปิยะเนติธรรม มิวเซียมภูเก็ต
7 จุลเกียรติ ไพบูลย์เกษม กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี
8 ชุตินันท์ ทองคำ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา
9 ญาณินนุช เชื้ออินทร์ บริษัท ซีเอ็มโอ (จำกัด) มหาชน
10 ญาดา ฤทธิมัต Kinjai contemporary (full-time) / itsyadar(part-time))
11 ธัญญลักษณ์ ลิ้มเกษมสถาพร โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 นภัทร มาลาธรรม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
13 นันทิตา พิมพ์มา ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
14 นานาโกะ คิมูระ พรมมา นักวิชาการอิสระ
15 นำพงศ์ ฉิมสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
16 นิธิ วติวุฒิพงศ์ บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด
17 นิธิพล วรรณวงศ์ Studio Dialogue
18 ปฐมาภรณ์ วิโรจน์พันธุ์ บริษัท พลีอาดีส บางกอก จำกัด
19 ปทุมรัตน์ หิรัญพฤกษ์ พิพิธภัณฑ์ครุฑ โดยการกำกับดูแลของ ttb foundation
20 ประทินทิพย์ กรวิรัตน์ บริษัทสมบัติเลิศจำกัด (บ้านปาร์คนายเลิศ))
21 ปวัตนสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ บริษัทไร้ท์แมน จำกัด
22 ปวีณา แก้วฟอง โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สังกัด มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
23 พิมพ์พจี เย็นอุรา บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จำกัด
24 ยุพเรศ คุณาวงศ์ Art Tank Group
25 รัชกร สารทอง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
26 วรพจน์ อินเหลา มหาวิทยาลัยรังสิต คณะดิจิทัลอาร์ต
27 วรากร วิมุตติไชย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28 ศุภโชค สนธิไชย มหาวิทยาลัยราชภัยสวนสุนันทา
29 ศุภมน ปัญญาเพชร คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 อิทธิกร ศรีกุลวงศ์ นิตยสาร สารคดี

 

หลักสูตร เฟรนด์ลี่เอ็กซิบิททำนิทรรศการให้เป็นมิตร
ว่าด้วยการเขียนและออกแบบป้ายในนิทรรศการ
Visitor Friendly Exhibit Label Development and Design
13-15 กรกฎาคม 2566

1 เดชาภิวัชร์ นพมิตร พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2 โศภิรัตน์ ม่วงคำ Sophirat Photography
3 กัญญาภัค เลาหศรีสกุล Art4C, Gallery and Creative Learning Space
4 จักรีทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา พิพิธภัณฑ์สนามบินสุโขทัย
5 ฑิตยา ชีชนะ Pleiades Bangkok
6 ณิชากมล ตันเจริญ บริษัท เฮียร์แอนด์ฟาวด์ จำกัด
7 ดนุสรณ์ ทรายคำ หอศิลป์สงขลา Songkhla Art Center
8 ที่พระจันทร์ ชัยชนะ ilaw
9 นันทมนต์ กู้ตลาด สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
10 นุชนาฎ แม้นทิม Art Tank Group
11 บุญญาณี ศรีโพธิ์ช้าง โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 ปนัดดา เต็มไพบูลย์กุล Taipei National University of the Arts
13 ปรันตป์ บุญแก้ว OKMD
14 ปานรดา น้อยวงษ์ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด
15 ปิยะกัลป์ ศรีเมือง ศูนย์วิทยาศาสตร์และการศึกษา กรมส่งเสริมการเรียนรู้
16 พรพิน ถิ่นนคร สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
17 พัชนิดา มณีโชติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
18 พิจาริน เลิศสาโรจน์ บริษัท เอ็ม.พาร์ตี้ จำกัด
19 ภาวิณี สุพงษ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
20 มสฤณา นภานพรัตน์แก้ว Kinjai Contemporary
21 ลลิดา พงษ์ภมร Studio Dialogue
22 วลัยพันธ์ รัตนพันธ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
23 วิจย์ณี เสนแดง SDG Move Thailand
24 ศักดิ์ดา ใบมิเด็น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25 ศิริวุฒิ บุญชื่น หอประวัติศาสตร์เกียรติยศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สังกัดกองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
26 สายฝน จิตนุพงศ์ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
27 สุชาดา คำหา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
28 อริสรา พิทยายน EGAT
29 อานนท์ ชวาลาวัณย์ พิพิธภัณฑ์สามัญชน


ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมชั้นเรียนภายในวันที่ 1 กรกฎาคม2566 เวลา 12.00 น.
ที่ http://bit.ly/434FMIM

เวลาอบรม : ตั้งแต่ 9.00 - 18.00 น.
สถานที่อบรม : มิวเซียมสยาม ถนนสนามไชย (MRT สนามไชย ทางออก 1)

ข้อมูลเพิ่มเติม info.museumacademy@gmail.com
โทร. 0819120400

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ