Museum inFocus 2567
Museum inFocus คนจำเมือง Echoes of the Past: Rediscovering Urban Legacy
Museum inFocus 2567
30 พ.ค. 67 246

ผู้เขียน : Administrator

วงเสวนา Museum inFocus 2024 ครั้งที่ 4
"คนจำเมือง"
Echoes of the Past: Rediscovering Urban Legacy

วันจัดกิจกรรม: วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
เวลา: 12.30-15.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม

ร่วมวงสนทนากับนักวิชาการ นักจดหมายเหตุที่ศึกษาเรื่องราวของเมือง องค์กรที่ร่วมกับชุมชนในการรื้อฟื้นย่านในเมือง รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานราชการที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารเมืองอย่างกรุงเทพ​มหานคร

วงเสวนาเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองในการศึกษาและขับเคลื่อนทุนทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองในหลากหลายมิติ เช่น อาคารที่ทิ้งร้าง ย่านประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุความทรงจำ

วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี ประกิตนนทการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิชาการที่ศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และการฟื้นฟูมรดกสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

คุณเอนก นาวิกมูล
เจ้าของบ้านพิพิธภัณฑ์
และผู้ศึกษาประวัติศาสตร์เมืองจากภาพถ่าย
ด้วยความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดทำจดหมายเหตุเมือง

คุณพูลศรี เกียรติมณีรัตน์
ผู้อำนวยการส่วนวัฒนธรรม
สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร

คุณจุฤทธิ์ กังวานภูมิ
กลุ่มปั้นเมืองและคนรักตลาดน้อย
ที่ทำงานร่วมกับภาคีและชาวชุมชน ในการชุบชีวิตโรงกลึงเก่าเป็นพื้นที่สาธารณะ
และฟื้นฟูย่านตลาดน้อย และพื้นที่เมืองอื่นๆ

ดำเนินรายการโดย คุณศรัณย์ ทองปาน

 

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ