Museum inFocus 2567
Museum inFocus การสืบสานมรดกวัฒนธรรมข้ามรุ่น Weaving Heritage Across Generations
Museum inFocus 2567
30 พ.ค. 67 182

ผู้เขียน : Administrator

วงเสวนา Museum inFocus 2024 ครั้งที่ 5
"การสืบสานมรดกวัฒนธรรมข้ามรุ่น"
Weaving Heritage Across Generations

วันจัดกิจกรรม: ​วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567
สถานที่: ​เรือนวราพร และพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ทอล์ก 13:00-15:00 น.

ร่วมวงสนทนากับผู้ก่อตั้ง และตัวแทนผู้สืบทอดพิพิธภัณฑ์
แลกเปลี่ยนมุมมองและกระบวนการในการสืบสาน ส่งต่อมรดกวัฒนธรรม การสืบทอดเจตนารมย์ของการก่อตั้งให้กับคนรุ่นหลัง
เรียนรู้การทำงานระหว่างคนต่างวัย เพื่อให้มรดกวัฒนธรรมยังคงอยู่และทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง

วิทยากร
คุณทวีทรัพย์ นามขจรโรจน์
รุ่น Baby Boomer ช่างผู้สร้างสรรค์และเจ้าของพิพิธภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านรุ่งอรุณ
ผู้อนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเล่นพื้นบ้าน

คุณกุลยา กาศสกุล
รุ่น Gen X อาสาสมัครที่ขันอาสาช่วยงานรศ.วราพร สุรวดี ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
เมื่อครั้งที่อาจารย์มีชีวิตอยู่ และดำเนินกิจกรรมในรูปแบบมูลนิธิจนถึงปัจจุบัน

คุณธงธวัช วรธงไชย
รุ่น Gen Y ทายาทผู้สืบทอดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก จังหวัดบุรีรัมย์
ในการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน

ดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.เทียมสูรย์ สิริศรีศักดิ์
นักวิชาการด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ