สื่อการเรียนรู้
หนังสือคู่มือการเรียนรู้สำหรับคุณครู
สื่อการเรียนรู้
25 พ.ย. 58 3K

ผู้เขียน : Administrator

หนังสือคู่มือการเรียนรู้สำหรับคุณครู 


 

 

คู่มือพื้นฐานให้ครูผู้สอนนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวางแผนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อน เพื่อให้ได้ได้รับประสบการณ์และประโยชน์สูงสุดจากการทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยามจำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ สุวรรณภูมิ สยามประเทศ และประเทศไทย

 

หนังสือที่รวบรวมสาระความรู้เฉพาะประเด็นต่างๆ ซึ่งนักวิชาการได้สังเคราะห์และอภิปรายไว้แล้ว ในหัวข้อนิทรรศการที่จัดแสดงในมิวเซียมสยาม มุ่งเน้นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตความเป็นมาของบ้านเมือง ผู้คนและดินแดนที่เป็นประเทศไทย รวมถึงภูมิภาคอุษาคเนย์ตั้งแต่สมัยโบราณในยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคสมัยปัจจุบัน

แกลเลอรี่


ย้อนกลับ